Polski (PL)

OSUL dla czlonkow poziom 01

 

Program Grundtvig czerpie inspirację z duńskiego modelu Szkół Ludowych, modelu prężnie działającego w Danii już od ponad 150 lat, któremu udało się wnieść nowe wartości do duńskiego systemu edukacyjnego, jak chociażby samoświadomość czy metody pracy oparte na społeczności lokalnej. Dzięki niezwykle elastycznemu podejściu do człowieka i jego potrzeb, system ten był w stanie dostosowywać się do zmieniających się zapotrzebowań społecznych na przestrzeni półtora wieku. Ta metoda edukacyjna zostaje zaproponowana w nowy sposób i na innym gruncie — t.j. w krajach Europy Centralnej i Wschodniej, gdzie sytuacja społeczności wiejskich jest niezwykle trudna.

Projekt „Kierunek - Ekologia, Narzędzie – Edukacja”
Project „Direction - Organic, Vehicle – Education”

Projekt Partnerski Grundtviga
Sierpień 2008 - lipiec 2010 (z terminem sprawozdania końcowego 30 wrzesień 2010)

DOVE Partnerstwo
1. Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne ZIARNO, Grzybów, Polska
2. Agraren Universitet, Płowdiw, Bułgaria,
3. NATURLAND - Stowarzyszenie na rzecz rolnictwa ekologicznego, Gräfelfing, Niemcy
4. The Organic Agricultural College, Kalø, Dania

Długoterminowe cele
Partnerstwo DOVE zbada i rozwinie potencjał edukacyjny ukryty w rolnictwie ekologicznym jako głównym temacie nauczania edukatorów osób dorosłych w społecznościach wiejskich. Długookresowym celem projektu jest rozwój edukacji na rzecz zrównoważonej przyszłości obszarów wiejskich poprzez wzmocnienie roli rolnictwa ekologicznego w tym procesie.

Cele projektu
Partnerstwo rozpozna istniejący rynek usług edukacyjnych w dziedzinie rolnictwa ekologicznego w krajach partnerów uczestniczących w projekcie. Poprzez wymianę doświadczeń partnerstwo rozwinie, przeznaczone dla dorosłych na terenach wiejskich, nowe pomysły edukacyjne modułów nauczania, łączące rolnictwo ekologicznego z ważnymi w skali lokalnej i globalnej zagadnieniami społecznymi, gospodarczymi i ekologicznymi. W trakcie projektu zostanie przygotowana aplikacja na Projekt Wielostronny Grundtviga.

Zadania

  • przeprowadzenie badań na temat dostępnych programów i modułów nauczania w zakresie rolnictwa ekologicznego w krajach partnerów projektu; skupiając się na ich metodach, sposobach i treści,
  • badanie i porównanie ogólnej sytuacji w krajach uczestniczących w partnerstwie, w odniesieniu do potrzeb i możliwości społeczności wiejskich w kontekście zrównoważonego rozwoju (sytuacji społeczno-gospodarczej, środowiska naturalnego danego kraju i regionów w których partnerzy projektu pracują),
  • analiza metodologii folkhigschool w kontekście nauczania rolnictwa i ogrodnictwa ekologicznego, świadomego konsumpcjonizmu, zdrowego stylu życia oraz opracowywanie konkretnych narzędzi edukacyjnych, które mają zostać sprawdzone w społecznościach wiejskich krajów partnerstwa.

Tematy projektu
Główne tematy będą skoncentrowane wokół zrównoważonego rozwoju. W praktyce oznacza to poszukiwanie rozwiązań przyjaznych środowisku w odpowiedzi na istniejące problemy na obszarach wiejskich. Przekłada się to na takie tematy jak: rolnictwo i ogrodnictwo ekologiczne, edukacja w gospodarstwie lub ogrodzie ekologicznym, bioróżnorodność, świadomy konsumpcjonizm, zdrowy styl życia i globalne zagadnienie związane z ekologią i rolnictwem, historią, znaczeniem i przyszłością koncepcji zrównoważonego rozwoju.

Podejście
Przebadanie stosowania metodologii folkhigschool w edukacji dla zrównoważonego rozwoju, co oznacza w praktyce:

  • partnerstwo nauczycieli i uczniów, zaangażowanie uczniów w proces edukacji, nauka nauczycieli w trakcie procesu,
  • holistyczne podejście - z udziałem wszystkich rodzajów zmysłów osób uczących się i wszystkich aspektów istoty ludzkiej: rozumowania, emocji, umiejętności i wartości
  • uczenie się przez działanie - znaczenie praktycznych zadań
  • edukację opartą o społeczność - odpowiedź na konkretne potrzeby społeczności; opracowanie programu edukacyjnego wychodzącego od problemów lokalnych i zmierzającego do zagadnień globalnych
  • "oświecenia" - otwarcie horyzontów, rozbudzanie kreatywności i motywacji do dalszego rozwoju
  • stosowanie w edukacji starych i nowych technologii, w szczególności technologii informacyjno-komunikacyjnych, Internetu i multimediów
  • podejście „budowania zespołu” - prowadzące do budowania więzi między uczestnikami procesu edukacyjnego

Pierwsze spotkanie partnerów: lepsze poznanie doświadczenie partnerów w dziedzinie edukacji, 28-29 listopada, Kalo, Dania.

Uczestnicy spotkania w Kalo na zdjęciu poniżej:

dove-seminar in denmark 2008

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie ZIARNO

Grzybów 1/2
09-533 Słubice (k. Płocka)

tel. kom.: +48 510 919 843
e-mail: ziarno@grzybow.pl

administracja strony: Andrzej kom: 509 136 792:

e-mail: ziarno@grzybow.pl

konto bankowe:

35 9042 1039 0840 0433 2000 0020